Politika kakovosti

Politika kakovosti

S politiko kakovosti, ki je del poslovne politike, se vodstvo podjetja zavezuje, da bo dolgoročno sledilo viziji in dosegalo postavljene cilje v skladu s strateškimi usmeritvami. Pri tem bo uveljavljalo kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti, zavezanosti k nenehnemu izboljševanju,  obvladovanju tveganj, varovanju informacij, varovanju zaposlenih in okolja, vlaganju v zaposlene, zagotavljanju njihove zavzetosti in njihovega zadovoljstva preko načel usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Z dokumentiranim sistemom in z izvajanjem zahtev sistema kakovosti izpolnjujemo kriterije za standarde ISO 9001, ISO/IEC 17020 in ISO/IEC 17025.

Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo:

 • spremljalo razvoj panoge doma in v tujini, se prilagajalo razmeram trga ter skušalo ostati konkurenčno,
 • zaposlenim omogočalo strokovni in osebnosti razvoj, jim nudilo socialno varnost,
 • z racionalnim in gospodarnim vodenjem ohranjalo plačilno sposobnost,
 • ohranjalo in dvigovalo ugled podjetja v javnosti,
 • s sprejetimi ukrepi in osebnimi zgledi sledilo sprejeti politiki kakovosti, jo uresničevalo na vseh nivojih organizacije ter preverjalo njeno primernost,
 • ohranjalo integriteto sistema vodenja, neodvisno od načrtovanja in izvajanja sprememb,
 • z dokumentacijo sistema kakovosti seznanilo vso osebje, vključeno v aktivnosti, ki jih pokrivajo našteti standardi,
 • zagotavljalo ustrezno komuniciranje in razpoložljivost informacij za zaposlene,
 • redno preverjalo učinkovitost ter delovanje uvedenega sistema kakovosti v praksi (izvedba notranje presoje) in tako nenehno izboljševalo sistem kakovosti ter uspešnost poslovanja podjetja,
 • zaposlene redno obveščalo in seznanjalo o pomenu izpolnjevanja zahtev kupcev, doseganju ciljev,
 • vzpodbujalo procesni pristop, izboljšave in proces ugotavljanja tveganj,
 • zagotavljalo potrebne vire (finančna sredstva, osebje in opremo) za izvajanje procesov,
 • motiviralo in nagrajevalo zaposlene ter tako vzpodbujalo zavest o pripadnosti k podjetju (voditeljstvo),
 • spodbujalo in motiviralo sodelavce za samostojno in odgovorno vodenje aktivnosti,
 • enkrat letno podalo oceno vodstva vključno z oceno zadovoljstva kupcev ter v primeru izraženega nezadovoljstva ukrepalo,
 • ohranjalo življenjsko okolje in zdravje zaposlenih.


Posredovanje podatkov

V kolikor posredovanje podatkov o merilu zahteva zakon, je laboratorij Alba d.o.o. dolžan posredovati zaupne podatke nadzornim inštitucijam v okviru pooblastil, ki jih tem inštitucijam daje zakonodaja. 

Reklamacijski zapisnik

Splošni pogoji poslovanja